Technik Weterynarii

Weterynaryjna Szkoła PolicealnaWeterynaryjna Szkoła Policealna

PLIKI DO POBRANIA

UWAGA! 
Informujemy, że zgodnie z Rozpoorządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r., zawód Technika Weterynarii został wycofany z nauczania w szkołach policealnych oraz z trybu zaocznego. Oznacza to, że nabór na semesrt I w roku 2019/20 zostaje wstrzymany. Przyjmujemy zapisy na semestr III dla osób kontynuujących naukę w szkole policealnej.
Dla osób rozpoczynających nasza placówka będzie prowadzić kierunek na kursach kwalifikacyjnych, jednak w związku z tym, że MEN nie podało jeszcze ostatecznych wytycznych, taki kurs rozpocznie się najwcześniej na przełomie października/listopada br.. Na bieżąco poinformujemy o wszelkich szczegółach najpóźniej do końca sierpnia br..


Nasza szkoła specjalizuje się w profilu weterynaryjnym, a nasi słuchacze od samego początku osiągają bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Od 2007 roku wkaźnik ten oscylował od 80-90% aby w ostanich latach osiągnać 95-100% zdawalności. Gratulujemy wszystkim absolwentom. Zapraszamy jednocześnie wszystkich zainteresowanych kierunkiem Technik Weterynarii. 

 

Kierunek: Technik Weterynarii, 
podstawa programowa nr 324002

 

Dla kogo?

Do naszej Szkoły Weterynarii zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Dyplomu Technika Weterynarii, którzy ukończyli szkołę średnią. 

Opłaty:

Czesne to 1500zł/semestr płatne 5x300zł/m-c. Uwaga! nie ma dodatkowych opłat za egzaminy semestralne i poprawkowe, egzaminy z kwalifikacji, miesiące wakacyjne oraz wpisowego. Cena nie ulega zmienie przez 2 letni okres kształcenia.

Okres kształcenia:

Kierunek Technik Weterynarii trwa 2 lata, czyli 4 semestry, w trakcie cyklu kształcenia słuchacze zdają 2 egzaminy z kwalifikacji zawodowych, po ukończeniu szkoły i zaliczeniu egzaminów z kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom Technika Weterynarii, do dyplomu wydawany jest również suplement w języku angielskim tzw. europass uznawany w krajach Unii Europejskiej.
Szkoła realizuje przewidzianą dla szkoły policealnej siatkę godzin tzn. w dwuletnim cyklu kształcenia realizowane jest 700 godzin lekcjnych. 
Szkoła współpracuje z Kliniką Dużych Zwierząt SGGW w Warszawie oraz innymi klinikami weterynaryjnymi, gdzie nasi słuchacze odbywają praktyczną naukę zawodu.

System kształcenia i zapisy:

System zaoczny. Zajęcia kierunku Technik Weterynarii odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godzinach 8:30 - 15:30. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Zajęcia odbywają sie w budynku CE EDUS w Wołominie. Część zajęć odbywa się na SGGW w Warszawie oraz innych współpracujących ze szkoła klinikach weterynaryjnych.
Semestry pierwsze rozpoczynają się zawsze we wrześniu. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz online, zapisy przyjmujemy przez cały rok.
 

Opis kierunku:

Zawód Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Przedmioty na kierunku Technik Weterynarii w naszej szkole:

  1. Anatomia i fizjologia zwierząt.
  2. Chów, hodowla i produkcja zwierzęca.
  3. Diagnostyka kliniczna i analityka laboratoryjna chorób zwierząt.
  4. Choroby zwierząt z farmakologią weternaryjną.
  5. Higiena i nadzór weterynaryjny zwierząt rzeźnych i mięsa.
  6. Rozród i inseminacja zwierząt.
  7. Behawiorystyka zwierząt.
  8. Działalność gospodarcza w weterynarii.
  9. Praktyczna nauka zawodu: zabiegi weterynaryjne i pielęgnacja zwierząt.
  10. Język obcy w weterynarii.

Kwalifikacje uzyskane podczas dwuletniego cyklu kształcenia:

RL.10. - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
RL.11. - Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego. 

Galeria